Danish Dutch English German Norwegian Polish Slovenian

Salgs og leveringsbetingelser

J.nr. 12-10115
Salgs- og leveringsbetingelser

Åbn som PDF fil klik her
§ 1.GENERELT
Enhver service eller leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
§ 2.OVERSLAG
Overslag er bindende for sælger i 30 dage.
Overslag skal accepteres skriftligt af køber.
Udføres der arbejde, herunder ekstra arbejder, uden forudgående overslag, faktureres kunden sædvanlig timeløn og sædvanlig materialepris.
§ 3.BETALING
Betaling er kontant ved leveringen, medmindre andet er anført på fakturaen, eller overslaget.
Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter efter rentelovens § 5 af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.
§ 4.EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.
2
§ 5.LEVERING OG FORSINKELSE
Levering og risikoovergang sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
Levering til køber sker for købers regning og risiko.
En overskridelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret i levering på grund af arbejds-konflikt, brand, krig, vareknaphed eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder.
§ 6.MANGLER
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af services og leverancer fra sælger.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opda-get, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid, efter manglen er konstateret og anerkendt af sælger. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
I forbindelse med reparationsarbejde hæfter sælger kun for skader på de udskiftede dele, og er således ikke ansvarlig for følge skader.
Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Dog er fristen kun 6 måneder ved reparationsarbejde.
3
§ 7.MISLIGHOLDELSE
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstat-ning efter de almindelige kontraktretlige regler.
§ 8.ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab og andet indirekte tab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte/ydelsen.
Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.
§ 9.Produktansvar
For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør pro-duktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sæl-ger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
§ 10.LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Hjørring.

 
  • Information

   Silvervej 2
   9850 Hirtshals, Danmark

   24H service - On spot service

   Tlf: + 45 31 10 02 72

   Tlf: + 45 98 90 02 90

   Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  • Åbningstider

   Mandag - Fredag: 07.00 - 16.00